Podczas wczorajszej sesji rady gminy Borki odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały udzielającej absolutorium wójtowi gminy, Radosławowi Sałacie. Za głosowało pięciu radnych, aż dziewięciu wstrzymało się od głosu.

 

 

Podczas sesji absolutoryjnej obecnych było 14 radnych. Dyskusja nad przyjęciem uchwały o absolutorium rozpoczęła się już po odczytaniu sprawozdania budżetowego. Trwała prawie półtorej godziny i, mimo że komisja rewizyjna rekomendowała udzielenie absolutorium wójtowi, w jej rezultacie aż dziewięciu radnych wstrzymało się od głosu. Dla przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium wymagane jest uzyskanie „za” liczby głosów co najmniej przewyższającej połowę ustawowego składu organu stanowiącego, czyli w tym wypadku ośmiu.


- Nie mogę wypowiadać się za innych radnych, którzy zdecydowali wstrzymać się od głosu. Według mnie jest to czytelny sygnał, że w gminie nie dzieje się dobrze - skomentował decyzję rady przewodniczący Andrzej Chojnacki.

 

/mb/

 

Fot.: UG Borki

                                                                                                                                                                                                                                           

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oznacza wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uchwała została podjęta przed upływem 9 miesięcy od dnia wyboru wójta lub później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji (art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dalej: usg).
Zgodnie z art. 28a ust. 3 usg, w przypadku nieudzielenia wójtowi absolutorium rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium. Może, ale nie musi. Jak wynika z powyższego przepisu, to rada gminy decyduje o rozpoczęciu takiej procedury. Dopuszczalne jest, że rada gminy nie podejmuje uchwały o przeprowadzeniu referendum mimo wcześniejszego nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Zgodnie z art. 28a ust. 3 usg, uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. Dzięki temu czasowi, który dał ustawodawca:
- właściwa regionalna izba obrachunkowa, jako organ nadzoru, bada, czy uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium była zgodna z prawem,
- RIO wydaje opinię w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
- wójt i radni mogą właściwie przygotować się do sesji.

W porządku obrad takiej sesji - przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium - musi znaleźć się zapoznanie radnych z opinią RIO w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchanie jego wyjaśnień (art. 28a ust. 4 usg). Ustawodawca nie podaje ich zakresu. Wójt może więc odnosić się do przyczyn nieprawidłowości w wykonaniu budżetu, które skutkowały podjęciem przez radę gminy uchwały o nieudzieleniu mu absolutorium. Może także podnosić wszelkie argumenty przeciwko podjęciu uchwały o przeprowadzeniu referendum. Ani opinia RIO, ani też wyjaśnienia wójta nie mają mocy wiążącej dla rady gminy.
Rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu, w głosowaniu imiennym (art. 28a ust. 5 usg), w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 14 usg).

Przyjęcie takiej uchwały rozpoczyna procedurę uregulowaną przepisami ustawy o referendum lokalnym. Jeśli jednak uchwała o przeprowadzeniu referendum nie uzyska wymaganej większości głosów (nie zostanie podjęta) - wójt może pełnić funkcję nadal, mimo nieudzielenia mu absolutorium.

(żródło: www.wspolnota.org.pl)

 

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin