Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

Ogłoszenie

 

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.

 

Rodzaj stanowiska: stażysta w służbie przygotowawczej, docelowo operator sprzętu specjalnego
w zmianowym rozkładzie czasu służby 24/48.

 

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

1. Postanowienia ogólne:

 1. nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim przeprowadzany jest w formie konkursu,
  ma charakter jawny, otwarty i konkurencyjny z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu;
 2. postępowanie na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji zostanie ustalony decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim;
 3. wyniki każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą zamieszczone do wiadomości na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie komendy oraz na stronie internetowej komendy www.kppspradzyn.pl ;
 4. postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata
  do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 2. Wymagania konieczne: kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone

 1. w art. 28 ust. 1 oraz 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami):
 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. korzystać z pełni praw publicznych;
 4. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby potwierdzonej przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym;

 

kandydat w dniu mianowania musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesionym do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź być zwolnionym od obowiązku służby wojskowej (warunek ten nie ma zastosowania do kobiet);

 

Dodatkowym wymaganiem koniecznym jest spełnienie przez kandydata wymogu zawartego w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 poz. 724) dla docelowego stanowiska określonego w niniejszym ogłoszeniu tj. wymagane uprawnienie w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C, CE.

 

 

Wszystkie wymagania konieczne muszą być spełnione przez kandydatów w chwili składania dokumentów.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. życiorys;
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 5. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 7. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych – wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej – (zaświadczenie lekarskie kandydat dostarcza najpóźniej w dniu przeprowadzania próby wydolnościowej).

 

UWAGA:

Wzory dokumentów wymienionych w punktach f) – i) dostępne są w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP
w Radzyniu Podlaskim oraz na stronie internetowej KP PSP w Radzyniu Podlaskim www.kppspradzyn.pl .

Na wszystkich składanych dokumentach i kopiach dokumentów należy umieścić datę i własnoręczny podpis kandydata na każdej ze stron.

 

4. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.

 1. kompletną dokumentację należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa 1 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530,
  bądź korespondencyjnie na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski, do dnia 29 września 2017 r. do godziny 1430;
 2. liczy się data wpływu korespondencji do sekretariatu komendy;
 3. dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby”.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z 6 etapów :

 

ETAP l

Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnieniu wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dokonuje oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych
w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą brane pod uwagę oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby
w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy

15

2

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski)

20

3

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20

4

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25

5

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30

6

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – SP + KPP

10

7

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – SP + KPP + RT

15

8

wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – SP + KPP + RT+ RW

20

9

wykształcenie wyższe - inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP

15

10

prawo jazdy kategorii C lub CE

10

11

prawo jazdy kategorii CE i DE

15

 

Sposób liczenia punktów :

 1. za kwalifikacje wymienione w poz. od 1 do 8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu z wyższą wartością punktową;
 2. w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w poz. 6-8 oraz w poz. 9, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30.

 

Wyjaśnienie użytych skrótów :

 

SP

-

szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP

-

kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT

-

szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW

-

szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratowniczych

SGSP

-

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

ETAP II

Test sprawności fizycznej.

 

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się
w sposób określony w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami).

 

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana próba harwardzka („Harward Step-up test”)

Wyposażenie:

 • stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,
 • stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,
 • stoper,
 • metronom.

Wykonanie próby:

 • badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 • metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia: 4 minuty dla kobiet, 5 minut dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej stopy (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, a na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej, (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min
(3 pomiary przez 30 s).

Wskaźnik sprawności Fl oblicza się według następującego wzoru:

Fl =

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności (tj. min. 80) kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

UWAGA :

Na próbę wydolnościową kandydaci zgłoszą się w dniu 4 października 2017 r. o godzinie 9:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pomiarowej 1, posiadając:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
 • strój sportowy.

 

Próby sprawnościowe:

Z uwagi na charakter stanowiska określonego w ogłoszeniu, podczas przeprowadzania prób sprawnościowych przyjmuje się kryteria określone w pkt. II, ppkt 1. załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30) tj. dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych :

 1. Próby dla mężczyzn :
 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 3. podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;
 1. Próby dla kobiet :
 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 3. podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń;

 

Próby sprawnościowe przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Każdy kandydat ma prawo
do dwukrotnego odbycia każdej z konkurencji, zalicza się wynik korzystniejszy.

Bieg na 1000 m. Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dopuszcza się tylko jeden falstart.

Bieg na 50 m. Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dopuszcza się tylko jeden falstart.

Podciąganie na drążku. Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 

Próby sprawnościowe odbędą się w dniu 4 października 2017 r. po zakończeniu próby wydolnościowej.

 

ETAP III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

 

Sprawdzian lęku wysokości przeprowadzony zostanie w dniu 6 października 2017 r. o godz. 900 na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pomiarowej 1.

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75o i zszedł z niej.

 

ETAP IV

Sprawdzian z pływania.

 

Sprawdzian z pływania przeprowadzony zostanie w dniu 6 października 2017 r. na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15A, po zakończeniu sprawdzianu lęku wysokości.

Sprawdzian z pływania polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym i czepku bez przyrządów pomocniczych (typu płetwy). Dopuszcza się używanie okularów pływackich.

Zatrzymanie się przy bocznej ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu, przytrzymanie się linii bocznej toru lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje nie zaliczenie sprawdzianu.

Wchodząc na basen należy postępować zgodnie z regulaminem pływalni tj. zostawić odzież wierzchnią w szatni głównej oraz dokonać zmiany obuwia na inne (np. klapki) przeznaczone wyłącznie do zajęć na pływalni. Rzeczy wartościowe należy złożyć w szafkach depozytowych. Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Niezaliczenie sprawdzianu z pływania powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

ETAP V

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega :

 1. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 2. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odrębnie ocenia kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pomiarowej 1.

Po zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów
i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnymi ocen kandydatów Komendantowi Powiatowemu PSP w Radzyniu Podlaskim do zatwierdzenia.

O kolejności kandydatów na liście wyników postępowania kwalifikacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów
z poszczególnych etapów naboru.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, kandydat zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Brak dokumentu uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

O wynikach kandydaci będą informowani indywidualnie po zakończeniu każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wyniki z poszczególnych etapów naboru będą zamieszczane stopniowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na stronie internetowej komendy www.kppspradzyn.pl .

 

 

ETAP VI

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kierowany jest kolejny kandydat
z najwyższą liczbą uzyskanych punktów

 

 

 

 1. Informacje uzupełniające
 1. po złożeniu przez kandydata dokumentów komisja nada kandydatom indywidualny numer, po którym będą mogli zidentyfikować się w publikowanych informacjach z naboru. Informacja o numerze identyfikacyjnym będzie podana kandydatowi podczas osobistego stawienia się w Komendzie lub telefonicznie;
 2. szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w pokoju nr 8;
 3. kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego
  z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie niezwłocznie po jego zakończeniu bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim, nie później jednak niż w dniu zakończenia danego etapu;
 4. komisja będzie rozpatrywała zastrzeżenia kandydata w dniu jego złożenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej;
 5. w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku kandydatów o kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych z I etapu naboru;
 6. oferty kandydatów niewyłonionych w drodze naboru i nie odebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone;
 7. zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń. Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczana
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspradzyn.pl .
 8. kandydatowi posiadającemu kwalifikacje w zakresie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej ukończonego na podstawie programu z dnia 17 listopada 2015 r. oraz kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przyznaje się 20 punktów;
 9. ogłoszenie o naborze wraz ze wzorami wymaganych oświadczeń zostało:
 • zamieszczone na stronie internetowej komendy,
 • zamieszczone na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie,
 • umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

Ponadto informację przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim

 

Rekrutacja może zostać unieważniona z przyczyn niezależnych od KP PSP w Radzyniu Podlaskim.

 

Harmonogram przebiegu procesu naboru.

 

 • do 29 września 2017 r. – składanie aplikacji do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej;

 

I etap

 • do 2 października 2017 r. – ocena złożonych dokumentów,
 • do 2 października 2017 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego,

II etap

 • 4 października 2017 r. godz. 9.00 – próba wydolnościowa;
 • 4 października 2017 r.(po zakończeniu próby wydolnościowej)– podciąganie na drążku bieg na 50 m i bieg na 1000 m;
 • 4 października 2017 r. - ogłoszenie wyników II etapu;

III etap

 • 6 października 2017 r. godz. 900 - próba lęku wysokości;

IV etap

 • 6 października 2017 r. – sprawdzian z pływania – po zakończeniu próby lęku wysokości;
 • 6 października 2017 r. – ogłoszenie wyników III i IV etapu;

V etap

 • 10 października 2017 r. godz. 1100 – rozmowa kwalifikacyjna;
 • 10 października 2017 r. – ogłoszenie wyników naboru;

VI etap

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

 • bezzwłocznie po ustaleniu terminów w placówce podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin