Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Ulanie, którą odprawili: ks. Krzysztof Pawłowski – proboszcz parafii Ulan i ks. Stanisław Sierakowski – kapelan strażaków. Przemarsz pododdziałów z dowódcą uroczystości dh Sebastianem Frączkiem w asyście orkiestry dętej na plac remizy OSP Ulan, obchodzącej jubileusz 90-lecia swego istnienia zainicjował dalszą część uroczystości.

Zebranych powitał dh Jarosław Koczkodaj – prezes zarządu oddziału gminnego związku OSP RP w Ulanie-Majoracie, Wójt gminy Ulan-Majorat, który złożył strażakom ochotnikom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego. Podziękował za poświęcenie i zaangażowanie oraz ciągłą gotowość do niesienia pomocy innym. Rys historyczny jednostki przedstawił dh Tomasz Niebrzegowski – sekretarz OSP Ulan.

W jubileuszu 90-lecia OSP Ulan i Gminnych Obchodach Dnia Strażaka udział wzięli:

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie wraz z jednostką,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszewnicy wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paskudach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sętkach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowinach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie wraz z delegacją,

- delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzecu,

- oraz gościnnie poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie wraz z delegacją.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Stanisław Żmijan – poseł na sejm RP, pan Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego, pan Lucjan Kotwica – starosta radzyński, bryg. Leszek Niewęgłowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim,  dh Tadeusz  Sławecki – prezes ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim, dh Mirosław Walicki – wiceprezes ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim, dh Wiesław Mazurek wójt gminy Radzyń Podlaski, radni, przedstawiciele samorządu terytorialnego, strażacy oraz mieszkańcy gminy Ulan-Majorat. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta z Ostrowa Lubelskiego.

Medale i odznaczenia

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 29/4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanie została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Dariusz Izowski,

dh Marek Kaniewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został:

dh Sławomir Lotek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Piotr Niewęgłowski,         

dh Łukasz Niewęgłowski,

dh Kamil Białucha,               

dh Paweł Welikan,     

dh Michał Zienkiewicz,         

dh Mateusz Bogusz. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. odznaką strażak wzorowy odznaczeni zostali:

dh Mirosław Paćko, 

dh Wojciech Zienkiewicz,

dh Patryk Zienkiewicz,

dh Maciej Białucha,              

dh Łukasz Wierzchowski,

dh Łukasz Przybysz,

dh Adam Przybysz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nr 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r. odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali:

dh Marian Lotek za 50 lat wysługi,

dh Zenon Fijałek za 40 lat wysługi,

dh Stanisław Domiańczyk za 35 lat wysługi,

dh Krzysztof Zienkiewicz za 35 lat wysługi,

dh Zbigniew Białucha za 35 lat wysługi.

Historia powstania OSP Ulan

Założyciele: Zienkiewicz Jan, Gajda Ludwik, Szczygielski Stanisław, Sergiel Aleksander, Mazurek Szymon, Zienkiewicz Stanisław. Z protokołu zebrania założycielskiego jednostki:

„Działo się  w Ulanie Gminy Ulan dnia 17 maja 1928 roku o godz. 6-tej po południu. Z inicjatywy sołtysa wsi Ulan Jana Zienkiewicza, z wiedzą i w obecności Wójta Gminy Ulan Władysława Górskiego, zwołane zostało  organizacyjne zebranie w celu założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie, na które stawiło się 20 gospodarzy i 22  młodzieży oraz w charakterze gości – Feliks Jurkiewicz – Sekretarz Straży Pożarnej w Sętkach”………….. „Zebrani jednomyślnie postanowili: 1. Założyć w Ulanie Ochotniczą Straż Pożarną, 2. Przyjąć statut uznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za wzorowy, 3. Określić Ulan jako siedzibę Straży, teren zaś jej działalności rozciągnąć na wsie: Ulan, Zarzec Ulański, Wierzchowiny, Paskudy. 4.Wybrano: a) do Zarządu: Ludwika Gajdę, Władysława Bieleckiego, Stanisława Szczygielskiego, Aleksandra Sergiela. b) na zastępców: Józefa Kota,  Aleksandra Kardasa, c) do sztabu: na Naczelnika – Aleksandra Chromiaka, na pomocnika – Szymona Mazurka, na gospodarza – Stanisława Zienkiewicza. 5. Składki określić: od popierających po 10 zł,  a od czynnych po 5 zł rocznie. 6. Zgłosić przystąpienie do Związku Wojewódzkiego Straży Pożarnych. Po wyczerpaniu porządku dziennego, zebranie zakończono o godz. 825 po południu.”

90 lat działalności OSP Ulan

  1. Lata 1928 - 1939. Strażacy gromadzą fundusze poprzez zbieranie składek członkowskich, kwesty, organizację loterii fantowych, przedstawień teatralnych oraz zabaw tanecznych. Główne wydatki to zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz budowa remizy strażackiej. Podstawowy sprzęt w tym okresie to: sikawka ręczna, beczkowóz, wóz rekwizytowy. Do wydarzeń tego okresu należy zaliczyć: powstanie liczącego 16 kobiet oddziału samarytanek w dniu   6 kwietnia 1932 r., dokonanie uroczystego poświęcenia remizy dnia 15 maja 1932 r., zorganizowanie chóru strażackiego – 1933 r. W okresie tym wyróżnili się kolejno prezesi OSP: Stanisław Szczygielski, Władysław Bielecki, ks. Stanisław Jurczak, ks. Ignacy Sopyła, ks. Marian Sitkowski, Ludwik Gajda, Jan Zienkiewicz i naczelnicy OSP: Aleksander Chromiak, Marian Postowicz (kierownik szkoły), Rudolf Fitez (nauczyciel), Szymon Mazurek,  Józef Kubecki, sekretarz: Aleksander Sergiel.
  2. Lata 1939 - 1949. W okresie okupacji hitlerowskiej nie prowadzono żadnej inwestycji, straż jednak  w miarę potrzeb i możliwości zawsze spieszyła z pomocą zagrożonemu ogniem terenowi.

III. Lata 1950 - 2018. Okres ten charakteryzuje się wzmożoną działalnością tak w okresie inwestycyjnym, jak i szkoleniowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do najważniejszych osiągnięć inwestycyjnych, które miały duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym okresie, należy zaliczyć: otrzymanie z Komendy Powiatowej w Łukowie motopompy M-200, a następnie z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie motopompy M-800, elektryfikację we wsiach Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan Majorat zakończoną w 1958 roku, budowę dróg utwardzonych umożliwiających lepszy dojazd w czasie akcji ratowniczych, budowę remizy strażackiej (lata 1963-1967), a następnie jej rozbudowę (1977)  oraz modernizację (wymiana dachu, utwardzenie placu przed remizą w latach dziewięćdziesiątych). Głównymi inicjatorami oraz wykonawcami wyżej wymienionej budowy byli członkowie OSP, którzy gromadzili fundusze poprzez organizację imprez dochodowych, a w czasie budowy wiele prac wykonali społecznie (modernizację natomiast przeprowadzono prawie w całości z budżetu gminy). Wybudowanie zbiorników wodnych przeciwpożarowych w Ulanie Dużym, a następnie w latach osiemdziesiątych w Ulanie Małym, założenie instalacji odgromnikowej, w latach 1973-1974 przeprowadzenie akcji wymiany pokryć dachowych (słomianych na niepalne), budowa wodociągu (wykonanie hydrantów co 150 m, co w zasadniczy sposób polepszyło zabezpieczenie w  wodę) to także istotne osiągnięcia inwestycyjne tamtych lat. Zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy: w roku 1967 jednostka otrzymała samochód Żuk oraz dwie motopompy, w roku 1973 – dodatkowo samochód bojowy, który wymieniono na bardziej nowoczesny w roku 1979. Następnym pojazdem pozyskanym w 1995 roku był samochód Żuk A-15, wymieniony w roku 2001 na samochód Lublin III (obydwa pojazdy zostały zakupione z budżetu gminy Ulan-Majorat). W 2011 roku ze środków samorządu terytorialnego pozyskano średni samochód pożarniczy marki IVECO – MAGIRUS. Ze składek członkowskich w roku 2012 ufundowano nowy sztandar dla jednostki. W roku 2016 ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy Ulan-Majorat wykonano remont kapitalny pomieszczeń garażowych OSP. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie obecnej kadencji funkcjonuje w składzie: Białucha Zbigniew – prezes, Lotek Sławomir Michał – wiceprezes – naczelnik, Niewęgłowski Piotr -  zastępca naczelnika, Niebrzegowski Tomasz – sekretarz, Domiańczyk Stanisław Waldemar – skarbnik.

Z okazji jubileuszu 90-lecia Jednostki OSP Ulan oraz Gminnych Obchodów Dnia Strażaka adresy okolicznościowe wystosowali:

- druh Waldemar Pawlak – prezes zarządu głównego ZOSP RP,

- druh Marian Starownik – prezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dh Zbigniew Białucha - prezes ochotniczej straży pożarnej  w Ulanie, który w imieniu członków OSP Ulan podziękował wszystkim za  zaangażowanie, wysiłek, trud oraz za wszelką okazałą pomoc w przygotowaniu jubileuszu. Z okazji 90-lecia istnienia OSP Ulan w jednym z boksów garażowych jednostki zaprezentowana została izba pamięci. Zgromadzone w niej materiały zawierały historię ruchu strażackiego nie tylko w jednostce OSP Ulan, można tam było zobaczyć m.in. dokumenty archiwalne jednostki oraz sprzęt, wyposażenie i ekwipunek osobisty strażaka ochotnika.

 /red/

/fot. GOK Ulan-Majorat/

DSC_0007
DSC_0008
DSC_0011
DSC_0014
DSC_0023
DSC_0030
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0037
DSC_0041
DSC_0049
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0055
DSC_0075
DSC_0081
DSC_0091
DSC_0096
DSC_0098
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0103
DSC_0109
DSC_0111
DSC_0116
DSC_0121
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0130
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0166
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0193
DSC_0195
DSC_0199
DSC_0201
DSC_0203
DSC_0205
DSC_0206
DSC_0209
DSC_0211
DSC_0218
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0226
DSC_0228
DSC_0229
DSC_0230
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0235
DSC_0238
DSC_0240
DSC_0242
DSC_0264
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0271
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0280
DSC_0283
DSC_0289
DSC_0291
DSC_0294
DSC_0301
DSC_0309
DSC_0312
DSC_0315
DSC_0319
DSC_0323
DSC_0326
DSC_0337
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0342
DSC_0347
DSC_0348
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0357
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0370
DSC_0372
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0380
DSC_0384
DSC_0385

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin