Szanowni Użytkownicy

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych w zakresie danych osobowych (RODO) informujemy, że korzystanie z portalu opinie.news nie wymaga od Użytkowników podawania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego czy adres zamieszkania ani żadnych innych danych wrażliwych.

Administrator portalu opinie.news używa narzędzi analitycznych wykorzystujących pliki cookie oraz zbierających numery IP (więcej informacji tutaj), jak również tzw. wtyczek społecznościowych umożliwiających dzielenie się materiałami publikowanymi na portalu w mediach społecznościowych. Prosimy w związku z powyższym o zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz Regulaminem Forum przed przejściem do treści zamieszczanych na portalu opinie.news.

Regulamin

Informacje ogólne i definicje

 1. Wydawcą portalu jest ARX-MERITUM SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362709, REGON: 060658187, NIP: 5381839008.
 2. Administratorem jest ARX-MERITUM SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362709, REGON: 060658187, NIP: 5381839008.
 3. Portal to portal internetowy działający pod adresem opinie.news
 4. Redakcja to zespół dziennikarzy pod kierownictwem redaktora naczelnego
 5. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba zapoznająca się z treściami zawartymi na portalu
 6. Użytkownikiem Forum jest każda osoba zamieszczająca komentarze pod dowolnym artykułem opublikowanym na Portalu używająca dowolnej nazwy (pseudonimu, nicka)

 

Zasady korzystania z portalu opinie.news

 1. Na Portalu publikowane są materiały prasowe oraz treści reklamowe
 2. Materiały publikowane na Portalu podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 3. Na Portalu publikowane mogą być materiały nadesłane przez Użytkowników z instytucji kultury, szkół etc. Wydawca zastrzega sobie prawo wyboru materiałów oraz ich redagowanie w zakresie koniecznym do zamieszczenia na Portalu.
  1. publikacja nadesłanych materiałów jest bezpłatna
  2. przesyłając materiały do publikacji na Portalu Użytkownik oświadcza tym samym, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, oraz że są one wolne roszczeń osób trzecich
 4. Korzystać z Portalu może w każdym miejscu i czasie każda osoba zainteresowana materiałami publikowanymi na łamach portalu
 5. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich zaakceptowaniem.
 6. Każda osoba może zamieszczać komentarze pod wybranymi przez siebie materiałami prasowymi pod warunkiem zapoznania się z Regulaminem Forum i jego przestrzegania.

 

 

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Wydawcą portalu jest ARX-MERITUM SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362709, REGON: 060658187, NIP: 5381839008.
 2. Administratorem jest ARX-MERITUM SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362709, REGON: 060658187, NIP: 5381839008.
 3. W dokumencie Polityka Prywatności stosowane są definicje określone w Regulaminie (Informacje ogólne i definicje)

Zasady dotyczące danych osobowych

 1. Korzystanie z Portalu nie wymaga od Użytkowników podawania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego czy adres zamieszkania ani żadnych innych danych wrażliwych.
 2. Administrator gromadzi i przechowuje numery IP Użytkowników Forum, wpisane przez nich nazwy (nicki, pseudonimy) oraz dokładne daty zamieszczenia komentarza. Dane te mogą być udostępniane na podstawie obowiązującego prawa podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, czyli sądom i organom ścigania.
 3. Administrator do celów wyłącznie statystycznych korzysta z narzędzi analitycznych wykorzystujących pliki cookie oraz numery IP.
 4. Udostępnianie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego czy adres zamieszkania jest możliwe na własne życzenie przez Użytkowników Portalu w sytuacjach kontaktu mailowego z redakcją lub Wydawcą/Administratorem. W każdym takim przypadku dane te są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Usługi i narzędzia wykorzystywane przez portal opinie.news, które mogą być istotne w zakresie związanym z ochroną danych osobowych Użytkowników Portalu i Użytkowników Forum.

 1. Portal używa w celach statystycznych narzędzi analitycznych dostarczanych przez dwa podmioty:
 1. Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na rzecz portalu opinie.news przy wykorzystaniu plików cookie. Opis informacji, które są w ten sposób wytwarzane przez pliki cookies można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Zapobieganie zapisywaniu danych

Użytkownik Portalu i Użytkownik Forum może zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. MATOMO – wolne oprogramowanie dostarczane przez Analytics Platform – Piwik, służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. To narzędzie analityczne, dzięki któremu tworzone są statystyki portalu opinie.news. Narzędzie zbiera następujące informacje: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia końcowego, rodzaj i język przeglądarki, ilość kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z portalu opinie.news, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych, nie są udostępniane i są przechowywane na serwerze portalu opinie.news działającym na home.pl.

Zapobieganie zapisywaniu danych

Nie ma możliwości zapobiegania zapisywaniu danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej i służących analizie przy wykorzystaniu MATOMO. Jeśli Użytkownik Portalu/Użytkownik Forum nie wyraża zgody na ich zapisywanie, proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Portalu.

 

Wtyczki społecznościowe

Przy materiałach publikowanych na Portalu zainstalowane są  tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych: Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji Użytkownik Portalu i Użytkownik Forum może podzielić się poszczególnymi treściami na wskazanych serwisów społecznościowych. Użycie przycisku „Podziel się na facebook”, „Google+” lub „Twitter” jest możliwe wyłącznie przy zalogowaniu się do ww. serwisów.

 

 

 

 

Regulamin Forum

Dane osobowe

 1. Wydawcą portalu opinie.news i Administratorem jest ARX-MERITUM SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362709, REGON: 060658187, NIP: 5381839008.
 2. Administrator gromadzi i przechowuje numery IP Użytkowników Forum, wpisane przez nich nazwy (nicki, pseudonimy) oraz dokładne daty zamieszczenia komentarza. Dane te mogą być udostępniane na podstawie obowiązującego prawa podmiotom uprawnionym do ich uzyskania sądom i organom ścigania.
 3. Dane, o których mowa w punkcie 2 są przechowywane przez okres minimum 3 lat od momentu ich zarejestrowania.

Zasady obowiązujące Użytkowników Forum

I. Pisząc komentarz na portalu nie wolno: 

 1.  Umieszczać treści obraźliwych lub oszczerczych względem KOGOKOLWIEK. Dotyczy to w szczególności:
  
  •  wypowiedzi skierowanych do innych osób zamieszczających komentarze, 
 
  •  wypowiedzi skierowanych do osobowości prawnych, grup wyznaniowych, mniejszości rasowych, seksualnych etc.
 2. Umieszczać treści wulgarnych, przez co rozumie się:

  • niewyszukane słownictwo, 
 
  • pornografię,
 
  • przemoc i treści drastyczne.
 1. Uprawiać i propagować piractwo, przez co rozumie się m.in.:

  - łamanie praw autorskich lub umożliwianie tego innym, czyli:

  a) udostępnianie nielegalnego lub nielegalnie uzyskanego oprogramowania, 

  b) udostępnianie informacji pozwalających użytkować lub w oczywisty sposób zdobyć rzeczy wcześniej wymienione,
  - pytanie o informacje umożliwiające zdobycie/użytkowanie rzeczy wcześniej wymienionych,
  - przypisywanie praw autorskich osobom, którym one nie przysługują.
 2. Umieszczać treści niezgodne z polskim prawem (nieujętych w punktach 1-3), np. propagowania niedozwolonych substancji/praktyk, rozważania sposobów oszukiwania firm/instytucji.
 3. Umieszczać reklam
 4. Ustalenia powyższe (punkty 1-5) stosują się do treści werbalnych i niewerbalnych (słów, obrazków, filmów, nagrań dźwiękowych etc.) i dotyczą:
  - wypowiedzi użytkownika w komentarzach oraz wszelkich pól pozostawionych do jego dyspozycji (pseudonim, podpis, awatar etc.), 

  - podawanych przez użytkownika odnośników do innych stron www lub umożliwiania połączenia za pomocą jakiegokolwiek innego protokołu.
  - nazwa użytkownika nie może zawierać adresu internetowego.

 

II. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom Forum możliwości zamieszczania komentarzy przypadku:

 1. Działania przez Użytkownika Portalu na szkodę Wydawcy lub innych użytkowników portalu opinie.news bądź osób trzecich
 2. Naruszania przez Użytkownika Forum przepisów prawa, postanowień niniejszego regulamin oraz zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów
 3. Stosowania technologii (w tym sprzętu bądź oprogramowania) wpływającego na sposób funkcjonowania portalu opinie.news

III. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które naruszają postanowienia powyższego Regulaminu Forum

Każdorazowe zamieszczenie komentarza na portalu opinie.news jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin